Zhang, Quanshi, Shanghai Jiao Tong University, China