Brundage, Myles, Evolv Technologies, United States