Kautz, Henry, University of Rochester, United States