Togelius, J., Shaker, N., Karakovskiy, S. and Yannakakis, G. N. (2013) “The Mario AI Championship 2009-2012”, AI Magazine, 34(3), pp. 89-92. doi: 10.1609/aimag.v34i3.2492.