(1)
Togelius, J.; Shaker, N.; Karakovskiy, S.; Yannakakis, G. N. The Mario AI Championship 2009-2012. AIMag 2013, 34, 89-92.