Du, Changying, Shandian Zhe, Fuzhen Zhuang, Yuan Qi, Qing He, and Zhongzhi Shi. “Bayesian Maximum Margin Principal Component Analysis”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 29, no. 1 (February 21, 2015). Accessed August 15, 2022. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/9583.