Liu, Chang, Han Yu, Yi Dong, Zhiqi Shen, Yingxue Yu, Ian Dixon, Zhanning Gao, Pan Wang, Peiran Ren, Xuansong Xie, Lizhen Cui, and Chunyan Miao. “Generating Engaging Promotional Videos for E-Commerce Platforms (Student Abstract)”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34, no. 10 (April 3, 2020): 13865-13866. Accessed May 21, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/7205.