Zhou, Tianfei, Shunzhou Wang, Yi Zhou, Yazhou Yao, Jianwu Li, and Ling Shao. “Motion-Attentive Transition for Zero-Shot Video Object Segmentation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34, no. 07 (April 3, 2020): 13066-13073. Accessed December 3, 2023. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/7008.