Zhao, Sicheng, Guangzhi Wang, Shanghang Zhang, Yang Gu, Yaxian Li, Zhichao Song, Pengfei Xu, Runbo Hu, Hua Chai, and Kurt Keutzer. “Multi-Source Distilling Domain Adaptation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34, no. 07 (April 3, 2020): 12975-12983. Accessed June 18, 2021. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/6997.