Wang, Yulong, Xiaolu Zhang, Lingxi Xie, Jun Zhou, Hang Su, Bo Zhang, and Xiaolin Hu. “Pruning from Scratch”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34, no. 07 (April 3, 2020): 12273-12280. Accessed August 10, 2022. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/6910.