Shi, Xiaodan, Xiaowei Shao, Zipei Fan, Renhe Jiang, Haoran Zhang, Zhiling Guo, Guangming Wu, Wei Yuan, and Ryosuke Shibasaki. “Multimodal Interaction-Aware Trajectory Prediction in Crowded Space”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34, no. 07 (April 3, 2020): 11982-11989. Accessed November 28, 2023. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/6874.