Qin, Yunxiao, Chenxu Zhao, Xiangyu Zhu, Zezheng Wang, Zitong Yu, Tianyu Fu, Feng Zhou, Jingping Shi, and Zhen Lei. “Learning Meta Model for Zero- and Few-Shot Face Anti-Spoofing”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34, no. 07 (April 3, 2020): 11916-11923. Accessed February 22, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/6866.