Chen, Hanlin, Li’an Zhuo, Baochang Zhang, Xiawu Zheng, Jianzhuang Liu, David Doermann, and Rongrong Ji. “Binarized Neural Architecture Search”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34, no. 07 (April 3, 2020): 10526-10533. Accessed July 2, 2022. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/6624.