Zhang, Zhuosheng, Yuwei Wu, Hai Zhao, Zuchao Li, Shuailiang Zhang, Xi Zhou, and Xiang Zhou. “Semantics-Aware BERT for Language Understanding”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34, no. 05 (April 3, 2020): 9628-9635. Accessed March 29, 2023. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/6510.