Weng, Rongxiang, Haoran Wei, Shujian Huang, Heng Yu, Lidong Bing, Weihua Luo, and Jiajun Chen. “GRET: Global Representation Enhanced Transformer”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34, no. 05 (April 3, 2020): 9258-9265. Accessed May 26, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/6464.