Tang, Chang, Xinwang Liu, Xinzhong Zhu, En Zhu, Zhigang Luo, Lizhe Wang, and Wen Gao. “CGD: Multi-View Clustering via Cross-View Graph Diffusion”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34, no. 04 (April 3, 2020): 5924-5931. Accessed June 7, 2023. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/6052.