Liu, Jinduo, Junzhong Ji, Guangxu Xun, Liuyi Yao, Mengdi Huai, and Aidong Zhang. “EC-GAN: Inferring Brain Effective Connectivity via Generative Adversarial Networks”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34, no. 04 (April 3, 2020): 4852-4859. Accessed May 31, 2023. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/5921.