Jiang, Liang, Zujie Wen, Zhongping Liang, Yafang Wang, Gerard de Melo, Zhe Li, Liangzhuang Ma, Jiaxing Zhang, Xiaolong Li, and Yuan Qi. “Long Short-Term Sample Distillation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34, no. 04 (April 3, 2020): 4345-4352. Accessed April 10, 2021. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/5859.