Huang, Di, Xishan Zhang, Rui Zhang, Tian Zhi, Deyuan He, Jiaming Guo, Chang Liu, Qi Guo, Zidong Du, Shaoli Liu, Tianshi Chen, and Yunji Chen. “DWM: A Decomposable Winograd Method for Convolution Acceleration”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34, no. 04 (April 3, 2020): 4174-4181. Accessed May 17, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/5838.