Li, Wei, Yongxing He, Yanwei Qi, Zejian Li, and Yongchuan Tang. “FET-GAN: Font and Effect Transfer via K-Shot Adaptive Instance Normalization”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34, no. 02 (April 3, 2020): 1717-1724. Accessed May 17, 2022. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/5535.