Zang, Xinshi, Huaxiu Yao, Guanjie Zheng, Nan Xu, Kai Xu, and Zhenhui Li. “MetaLight: Value-Based Meta-Reinforcement Learning for Traffic Signal Control”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34, no. 01 (April 3, 2020): 1153-1160. Accessed February 25, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/5467.