Wang, Wenlin, Hongteng Xu, Zhe Gan, Bai Li, Guoyin Wang, Liqun Chen, Qian Yang, Wenqi Wang, and Lawrence Carin. “Graph-Driven Generative Models for Heterogeneous Multi-Task Learning”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34, no. 01 (April 3, 2020): 979-988. Accessed March 2, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/5446.