Li, Yi, Zhe Wu, Shuang Zhao, Xian Wu, Yehong Kuang, Yangtian Yan, Shen Ge, Kai Wang, Wei Fan, Xiang Chen, and Yong Wang. “PSENet: Psoriasis Severity Evaluation Network”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34, no. 01 (April 3, 2020): 800-807. Accessed February 21, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/5424.