Guo, Teng, Feng Xia, Shihao Zhen, Xiaomei Bai, Dongyu Zhang, Zitao Liu, and Jiliang Tang. “Graduate Employment Prediction With Bias”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34, no. 01 (April 3, 2020): 670-677. Accessed July 24, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/5408.