Zhu, Xiaobin, Zhuangzi Li, Xiao-Yu Zhang, Changsheng Li, Yaqi Liu, and Ziyu Xue. “Residual Invertible Spatio-Temporal Network for Video Super-Resolution”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33, no. 01 (July 17, 2019): 5981-5988. Accessed April 15, 2021. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/4550.