Xiong, Haoyi, Kafeng Wang, Jiang Bian, Zhanxing Zhu, Cheng-Zhong Xu, Zhishan Guo, and Jun Huan. “SpHMC: Spectral Hamiltonian Monte Carlo”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33, no. 01 (July 17, 2019): 5516-5524. Accessed May 30, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/4492.