Peng, Minlong, Qi Zhang, Xiaoyu Xing, Tao Gui, Xuanjing Huang, Yu-Gang Jiang, Keyu Ding, and Zhigang Chen. “Trainable Undersampling for Class-Imbalance Learning”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33, no. 01 (July 17, 2019): 4707-4714. Accessed February 29, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/4396.