Niu, Yuhao, Lin Gu, Feng Lu, Feifan Lv, Zongji Wang, Imari Sato, Zijian Zhang, Yangyan Xiao, Xunzhang Dai, and Tingting Cheng. “Pathological Evidence Exploration in Deep Retinal Image Diagnosis”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33, no. 01 (July 17, 2019): 1093-1101. Accessed February 3, 2023. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/3901.