Huang, Rongjie, Mingze Li, Dongchao Yang, Jiatong Shi, Xuankai Chang, Zhenhui Ye, Yuning Wu, Zhiqing Hong, Jiawei Huang, Jinglin Liu, Yi Ren, Yuexian Zou, Zhou Zhao, and Shinji Watanabe. “AudioGPT: Understanding and Generating Speech, Music, Sound, and Talking Head”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 38, no. 21 (March 24, 2024): 23802-23804. Accessed July 24, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/30570.