Guo, Hongcheng, Jian Yang, Jiaheng Liu, Jiaqi Bai, Boyang Wang, Zhoujun Li, Tieqiao Zheng, Bo Zhang, Junran Peng, and Qi Tian. “LogFormer: A Pre-Train and Tuning Pipeline for Log Anomaly Detection”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 38, no. 1 (March 25, 2024): 135-143. Accessed May 24, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/27764.