Qin, Xiangyu, Zhiyu Wu, Tingting Zhang, Yanran Li, Jian Luan, Bin Wang, Li Wang, and Jinshi Cui. “BERT-ERC: Fine-Tuning BERT Is Enough for Emotion Recognition in Conversation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 37, no. 11 (June 26, 2023): 13492-13500. Accessed April 14, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/26582.