Chen, Xiuying, Mingzhe Li, Jiayi Zhang, Xiaoqiang Xia, Chen Wei, Jianwei Cui, Xin Gao, Xiangliang Zhang, and Rui Yan. “Learning towards Selective Data Augmentation for Dialogue Generation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 37, no. 11 (June 26, 2023): 12673-12681. Accessed July 19, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/26491.