Ma, Yuexiao, Taisong Jin, Xiawu Zheng, Yan Wang, Huixia Li, Yongjian Wu, Guannan Jiang, Wei Zhang, and Rongrong Ji. “OMPQ: Orthogonal Mixed Precision Quantization”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 37, no. 7 (June 26, 2023): 9029-9037. Accessed April 13, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/26084.