Gao, Ziqi, Yifan Niu, Jiashun Cheng, Jianheng Tang, Lanqing Li, Tingyang Xu, Peilin Zhao, Fugee Tsung, and Jia Li. “Handling Missing Data via Max-Entropy Regularized Graph Autoencoder”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 37, no. 6 (June 26, 2023): 7651-7659. Accessed April 15, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/25928.