Zhao, Rui, Jinming Song, Yufeng Yuan, Haifeng Hu, Yang Gao, Yi Wu, Zhongqian Sun, and Wei Yang. “Maximum Entropy Population-Based Training for Zero-Shot Human-AI Coordination”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 37, no. 5 (June 26, 2023): 6145-6153. Accessed July 25, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/25758.