Jin, Pengwei, Di Huang, Rui Zhang, Xing Hu, Ziyuan Nan, Zidong Du, Qi Guo, and Yunji Chen. “Online Symbolic Regression With Informative Query”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 37, no. 4 (June 26, 2023): 5122-5130. Accessed July 14, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/25641.