Wang, Hongjun, Jiyuan Chen, Tong Pan, Zipei Fan, Xuan Song, Renhe Jiang, Lingyu Zhang, Yi Xie, Zhongyi Wang, and Boyuan Zhang. “Easy Begun Is Half Done: Spatial-Temporal Graph Modeling With ST-Curriculum Dropout”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 37, no. 4 (June 26, 2023): 4668-4675. Accessed April 21, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/25590.