Mao, Xiaowei, Huaiyu Wan, Haomin Wen, Fan Wu, Jianbin Zheng, Yuting Qiang, Shengnan Guo, Lixia Wu, Haoyuan Hu, and Youfang Lin. “GMDNet: A Graph-Based Mixture Density Network for Estimating Packages’ Multimodal Travel Time Distribution”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 37, no. 4 (June 26, 2023): 4561-4568. Accessed April 19, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/25578.