Su, Shihao, Jianyun Xu, Huanyu Wang, Zhenwei Miao, Xin Zhan, Dayang Hao, and Xi Li. “PUPS: Point Cloud Unified Panoptic Segmentation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 37, no. 2 (June 26, 2023): 2339-2347. Accessed April 14, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/25329.