Lan, Xiaohan, Yitian Yuan, Hong Chen, Xin Wang, Zequn Jie, Lin Ma, Zhi Wang, and Wenwu Zhu. “Curriculum Multi-Negative Augmentation for Debiased Video Grounding”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 37, no. 1 (June 26, 2023): 1213-1221. Accessed June 14, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/25204.