Dong, Xiaoyi, Jianmin Bao, Ting Zhang, Dongdong Chen, Weiming Zhang, Lu Yuan, Dong Chen, Fang Wen, Nenghai Yu, and Baining Guo. “PeCo: Perceptual Codebook for BERT Pre-Training of Vision Transformers”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 37, no. 1 (June 26, 2023): 552-560. Accessed July 13, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/25130.