Quan, Jun, Ze Wei, Qiang Gan, Jingqi Yao, Jingyi Lu, Yuchen Dong, Yiming Liu, Yi Zeng, Chao Zhang, Yongzhi Li, Huang Hu, Yingying He, Yang Yang, and Daxin Jiang. “FORCE: A Framework of Rule-Based Conversational Recommender System”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36, no. 11 (June 28, 2022): 13215-13217. Accessed May 22, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/21732.