Zhang, Xueying, Yanyan Zou, Hainan Zhang, Jing Zhou, Shiliang Diao, Jiajia Chen, Zhuoye Ding, Zhen He, Xueqi He, Yun Xiao, Bo Long, Han Yu, and Lingfei Wu. “Automatic Product Copywriting for E-Commerce”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36, no. 11 (June 28, 2022): 12423-12431. Accessed June 22, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/21508.