Liu, Zelei, Yuanyuan Chen, Yansong Zhao, Han Yu, Yang Liu, Renyi Bao, Jinpeng Jiang, Zaiqing Nie, Qian Xu, and Qiang Yang. “Contribution-Aware Federated Learning for Smart Healthcare”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36, no. 11 (June 28, 2022): 12396-12404. Accessed March 1, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/21505.