Xu, Liyan, Xuchao Zhang, Bo Zong, Yanchi Liu, Wei Cheng, Jingchao Ni, Haifeng Chen, Liang Zhao, and Jinho D. Choi. “Zero-Shot Cross-Lingual Machine Reading Comprehension via Inter-Sentence Dependency Graph”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36, no. 10 (June 28, 2022): 11538-11546. Accessed April 17, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/21407.