Wang, Dongqi, Haoran Wei, Zhirui Zhang, Shujian Huang, Jun Xie, and Jiajun Chen. “Non-Parametric Online Learning from Human Feedback for Neural Machine Translation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36, no. 10 (June 28, 2022): 11431-11439. Accessed April 1, 2023. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/21395.