Qiu, Liang, Yizhou Zhao, Jinchao Li, Pan Lu, Baolin Peng, Jianfeng Gao, and Song-Chun Zhu. “ValueNet: A New Dataset for Human Value Driven Dialogue System”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36, no. 10 (June 28, 2022): 11183-11191. Accessed February 23, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/21368.