Gao, Jiahui, Hang Xu, Han Shi, Xiaozhe Ren, Philip L. H. Yu, Xiaodan Liang, Xin Jiang, and Zhenguo Li. “AutoBERT-Zero: Evolving BERT Backbone from Scratch”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36, no. 10 (June 28, 2022): 10663-10671. Accessed February 23, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/21311.