Chen, Jiangjie, Qiaoben Bao, Changzhi Sun, Xinbo Zhang, Jiaze Chen, Hao Zhou, Yanghua Xiao, and Lei Li. “LOREN: Logic-Regularized Reasoning for Interpretable Fact Verification”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36, no. 10 (June 28, 2022): 10482-10491. Accessed March 20, 2023. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/21291.