Fang, Zhiyu, Xiaobin Zhu, Chun Yang, Zheng Han, Jingyan Qin, and Xu-Cheng Yin. “Learning Aligned Cross-Modal Representation for Generalized Zero-Shot Classification”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36, no. 6 (June 28, 2022): 6605-6613. Accessed May 18, 2024. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/20614.